WELCOME TO.. 

  PAC PROSHOP  WWW.PACPROSHOP.COM

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง


สามทางเกลียวนอกทองเหลืองมีทั้งหมด 5 ขนาด


สามทางเกลียวนอกทองเหลือง  1/2" * 1/2" * 1/2"             ราคา  75  บาท

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง  3/4" * 3/4" * 3/4"             ราคา  96.50  บาท

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง    1" * 1" * 1"                       ราคา  128.50  บาท

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง 1 1/4" * 1 1/4" * 1 1/4"      ราคา  160.50 บาท

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง 1 1/2" * 1 1/2" * 1 1/2"       ราคา  198  บาท


หมายเหตุ
 - ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 

เปรียบเทียบสินค้า (0)


สามทางเกลียวนอกทองเหลือง

สามทางเกลียวนอกทองเหลือง

สามทางเกลียวนอกทองเหลืองสามทางเกลียวนอกทองเหลืองมีทั้งหมด 5 ขนาดสามทางเกลียวนอกทองเหลือง  1/2" ..

0 บาท